Soiltreatment SystemSoil Treatment System
คือ การป้องกัน และกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดินครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานระบบ Soil Treatment
การป้องกันและกำจัดปลวกภายใต้ตัวอาคาร โดยใช้หัวอัดแรงสูง (sub-floor high pressure injector) อัดสารเคมีลงไปในดินลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ระยัห่างจากฐานอาคารหรือ ตอม่อ หรือของโครงสร้างใต้ดินประมาณ 20 เซนติเมตร และระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 จุด
ดำเนินการพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวหน้าดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อ ตารางเมตร

บริเวณภายนอกรอบตัวอาคาร เมื่อปรับสภาพดินรอบอาคารเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดินลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยห่างจากแนวอาคารไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 25 ลิตร ต่อ 1 จุด

ดำเนินการพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวหน้าดินแบบครอบคลุมทุกตารางเมตร รอบนอกอาคาร โดยทำห่างจากแนวอาคารโดยรอบไม่ต่ำกว่า 1 เมตร โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร

การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด